شرح

بافت استخوانی (اسفنجی) بافت استخوانی (متراکم) عرضی بافت استخوانی (متراکم) طولی بافت پوششی (سلول جانوری) بافت پوششی (استوانه ای ساده مژکدار) بافت پوششی (استوانه ای مطبق) بافت پوششی (استوانه ای مطبق مژه دارکاذب) بافت پوششی (سنگفرشی ساده) بافت پوششی (سنگفرشی مطبق) بافت پوششی (متغیر) بافت پوششی (مکعبی ساده) بافت پوششی (پوست با مو) بافت پوششی (پوست بدون مو) بافت پوششی (کراتین در پوست) بافت چربی (سفید) بافت عصبی (اجسام پاسینی) بافت عصبی (اجسام مایسنر) بافت عصبی (پایانه عصبی) بافت عصبی (رشته های میلین) بافت عصبی (سلول عصبی) بافت عصبی (سلولهای پریمیدال) بافت عصبی (سلولهای پورکینجی) بافت عصبی (گانگلیون سمپاتیک) بافت عصبی (گانگلیون) بافت عصبی (مخ) بافت عصبی (مخچه) بافت عصبی (نخاع) بافت عصبی (الیاف پورکینژ) بافت عصبی (عصب بینایی) بافت عضلانی (صاف) بافت عضلانی (قلب کامل) بافت عضلانی (قلبی) بافت عضلانی (مخطط) بافت غضروفی (الاستیک) بافت غضروفی (رشته ای) بافت غضروفی (شفاف) بافت همبندی (الئولار) بافت همبندی (انواع خون) بافت همبندی (تاندون) بافت همبندی (سست) بافت همبندی (فیبر الاستیک در ریه) بافت همبندی (فیبر الاستیک در سرخرگ) بافت همبندی (فیبر الاستیک در سیاهرگ) بافت همبندی (متراکم) بافت همبندی (مغز قرمز استخوان) اپیدیدیم اپیگلوت اسپرم ایلئوم بیضه بینی پانکرآس پستان پستان (غیر فعال) پستان (فعال) پنیس تخمدان تیموس جسم زرد جفت حنجره دریچه قلب دندان دهانه رحم دئودنوم رحم (مرحله ترشحی) رحم (مرحله تکثیری) رکتوم روده باریک روده فراخ ریه زبان (جوانه چشایی) زبان (نوک) ژژنوم سرخرگ سرخرگ و سیاهرگ سرخرگ و سیاهرگ وعصب سیاهرگ شکمبه طحال عروق لنفاوی غدد اشکی غدد بناگوشی غدد تحت فکی غدد زیر زبانی غده آدرنال غده پارا تیروئید غده تیروئید غده هیپوفیز کام سخت کام نرم کانال دفران کبد کبد (گلیکوژن) کبد (مجاری صفراوی) کلون کلیه (عروق خونی) کلیه (ناحیه قشری) کلیه (ناحیه مرکزی) کیسه صفرا گره لنفاوی گوش داخلی لب لثه لوزه کامی لوله رحمی لوله فالوپ مثانه مثانه پر مثانه خالی مری مزانتر معده معده (ناحیه پیلوریک) معده (ناحیه کاردیا) معده (ناحیه گاستریک) مویرگ میزنای نای نای واژن
آنتوسروس (گیاه کامل) پتردیوم (برگ) پرسیاوشان (ساقه) پلی تریکوم (گیاه کامل) خزه (آنتریدی) خزه (پروتونما) خزه (ساقه) خزه (کپسول) دم اسب (اسپور) سرخس (آرکگون) سرخس (آنتریدی) سرخس (پروتالیوم) سرخس (ریزوم) فوناریا (برگ) فوناریا (گیاه کامل) مارکانتیا (آرکگون) مارکانتیا (آنتریدی) استون سل اسکلرانشیم انواع تراکئید انواع کرک بساک پرچم (رشد گرده) پلاسمودسم تخمدان چوب پنبه دانه ذرت دانه کرچک دانه گندم دانه نشاسته رشد دانه گرده روزنه ساختمان اولیه ساقه ساختمان پسین ساقه سلول گیاهی صفحات غربالی کلاله کلانشیم گرده برنج گرده حنا گرده سوسن گرده کاج گرده کلم گرده گندم گرده لووفا گرده نخود گل رز مخروط ماده کاج مخروط نرکاج مخلوط دانه گرده میان گره انواع بشره گیاهی برگ آفتابگردان برگ برنج برگ پنبه برگ چای برگ خرزهره برگ ذرت برگ زنبق برگ سوسن برگ فیکوس برگ کاج برگ گندم دمبرگ توت دمبرگ کرفس ریشه آفتاب گردان ریشه آلاله ریشه باقلا ریشه برنج ریشه پنبه ریشه پیاز ریشه جوان ومسن ریشه ذرت ریشه زنبق ریشه کاج ریشه گندم ساقه آفتابگردان ساقه باقلا ساقه برنج ساقه پنبه ساقه جوان ومسن ساقه ذرت ساقه زنبق ساقه زیرفون ساقه شمعدانی ساقه کاج (جوان) ساقه کاج (مسن) ساقه گندم
اوبلیا هیدر (بیضه) هیدر (تخمدان) هیدر با جوانه آبشش صدف حلزون اکسیلوما الگانس حلزون بیتینیا حلزون بیومفالاریا حلزون تئودوکسوس doriae حلزون تئودوکسوس euphraticus حلزون زبربنا حلزون فوماشیا حلزون فیزا حلزون لیمنه آ اوریکولاریا حلزون لیمنه آ ترونکاتولا حلزون لیمنه آ گدروزیانا حلزون ملانوپسیس حلزون ملانوئیدس حلزون هلیسلا حلزون هلیکس رادولای حلزون گلوکیدیوم ستاره دریایی (پاپول) ستاره دریایی (پوسته) ستاره دریایی (بازو) پاراپودیوم نرئیس زالو T.s زالو L.s زالو (کرم بالغ) کرم خاکی L.s کرم خاکی (تیفوسول) کرم خاکی (دستگاه تولید مثل) کرم خاکی (کرک) استلزیا (بند بارور) استلزیا (بند بالغ) اسکولکس غیر مسلح اکینوستوما ایلوکانوم (کرم بالغ) اکینوکوکوس گرانولوزوس (تخم) اکینوکوکوس گرانولوزوس (کرم بالغ) اورنیتوبیلارزیا (نر) اویتلینا (بند بارور) اویتلینا (بند بالغ) آپاتمون گراسیلیس (کرم بالغ) پاراگونیوم وسترمانی (تخم) پاراگونیوم وسترمانی (کرم بالغ) پارامفیستوموم (برش بافتی شکمبه) پارامفیستوموم (تخم) تنیا اوویس (بند بالغ) تنیا ساژیناتا (بند بارور) تنیا ساژیناتا (بند بالغ) تنیا ساژیناتا (تخم) تنیا سولیوم (اسکولکس) تنیا سولیوم (بند بارور) تنیا سولیوم (بند بالغ) تنیا سولیوم (تخم) تنیا مولتی سپس (بند بارور) تنیا مولتی سپس (بند بالغ) تنیا هیداتیژنا (بند بارور) توربلاریا (کرم بالغ) دجوسیا (سیستم گوارش) دیپلیدیوم کانوم (اسکولکس) دیپلیدیوم کانوم (بند بارور) دیپلیدیوم کانوم (بند بالغ) دیپلیدیوم کانوم (تخم) دیفلوبوتریوم لاتوم (بند بارور) دیفلوبوتریوم لاتوم (بند بالغ) دیفلوبوتریوم لاتوم (تخم) دیکروسولیوم (تخم) دیکروسولیوم (کرم بالغ) رایتینا سیستی سیلوس (اسکولکس) رایلیتینا اکینوبوتریدا (اسکولکس) رایلیتینا اکینوبوتریدا (بند بالغ) رایلیتینا تتراگونا (اسکولکس) رایلیتینا تتراگونا (بند بالغ) ژویکسیلا (بند بارور) ژویکسیلا (بند بالغ) سنوروس سربرالیس (کرم بالغ) سیستی سرکوس بوویس (برش بافتی) سیستی سرکوس تنیا سولیوم شن هیداتید (برش بافتی) شن هیداتید شیستوزوما ژاپونیکا (تخم) شیستوزوما ژاپونیکا (تولیدمثل) شیستوزوما ژاپونیکا (سرکاریا) شیستوزوما ژاپونیکا (ماده) شیستوزوما ژاپونیکا (نر) شیستوزوما مانسونی (تخم) شیستوزوما مانسونی (ماده) شیستوزوما مانسونی (نر) فاسیولا بوسکی (تخم) فاسیولا بوسکی (کرم بالغ) فاسیولا ژیگانتیکا (کرم بالغ) فاسیولا هپاتیکا T.s فاسیولا هپاتیکا L.s فاسیولا هپاتیکا (تخم) فاسیولا هپاتیکا (کرم بالغ) کارمیه ریوس (کرم بالغ) کرم پهن T.s کلونورکیس ساینس (تخم) کلونورکیس ساینس (کرم بالغ) کوانوتنیا اینفاندیبولوم (اسکولکس) کوتیلوفورون (کرم بالغ) مزوسستوئیدس (بند بارور) مزوسستوئیدس (بند بالغ) مونیزیا اکسپنزا (بند بارور) مونیزیا اکسپنزا (بند بالغ) مونیزیا اکسپنزا (تخم) مونیزیا بندینی (بند بارور) مونیزیا بندینی (بند بالغ) مونیزیا بندینی (تخم) هایمنولپیس دیمینوتا (بند بارور) هایمنولپیس دیمینوتا (بند بالغ) هایمنولپیس دیمینوتا (تخم) هایمنولپیس نانا (اسکولکس) هایمنولپیس نانا (بند بارور) هلیکومترا ژیاردی (بند بارور) هلیکومترا ژیاردی (بند بالغ) هلیکومترا ژیاردی (تخم) هیپودرائوم (کرم بالغ) استرتاژیا (ماده) استرتاژیا اکسیدنتالیس (کرم بالغ) استرتاژیا تریفورکاتا (کرم بالغ) استرتاژیا سیرکومسینکتا ( نر) استرونژیلوئیدس (رابدیتیفرم لارو) استرونژیلوئیدس (فیلاریفرم لارو) استرونژیلوس ولگاریس ( نر) استرونژیلوس ولگاریس (ماده) اسکریابینما (ماده) انتربیوس ( نر) انتربیوس (تخم) انتربیوس (ماده) اوزوفاگوستومم دنتاتوم (کرم بالغ) اوزوفاگوستومم ونولوزوم ( نر) اوزوفاگوستومم ونولوزوم (ماده) آسکاریس ( نر) آسکاریس (تخم) آسکاریس (ماده) آسکاریس (نر و ماده) آسکاروپس ( نر) آسکاروپس (ماده) آسکاریدیاگالی ( نر) آسکاریدیاگالی (تخم) آسکاریدیاگالی (ماده) آکواریا ( نر) آکواریا (ماده) آمیدوستومم ( نر) آمیدوستومم (ماده) آنکلوستوما (تخم) آنکلوستوما برزیلین ( نر) آنکلوستوما برزیلین (ماده) آنکلوستوما کنینوم ( نر) آنکلوستوما کنینوم (ماده) آنکلوستوما کنینوم (نر و ماده) بونوستوموم ( نر) بونوستوموم (ماده) پارابرونما ( نر) پارابرونما (ماده) پروپس مریا (کرم بالغ) پروتواسترونژیلوس ( نر) تریشینلا اسپیرالیس (کیست بافتی لارو ) تریشینلا اسپیرالیس (ماده) تریکوسفال (تخم) تریکوسفال (ماده) تریکواسترونژیلوس ( نر) تریکواسترونژیلوس (ماده) تریکواسترونژیلوس آکسی آی (نر) تریکواسترونژیلوس پروبولوروس (کرم بالغ) تریکواسترونژیلوس کاپریکولا (کرم بالغ) تریکواسترونژیلوس کولوبریفورمیس(کرم بالغ) تریکواسترونژیلوس وتیرینوس (کرم بالغ) تلازیا ( نر) تلازیا (ماده) توکسوکارا فلیس (نر و ماده) دراشیا مگاستوما ( نر) دیروفیلاریا (در محلول الکلی) دیکتیوکالوس

آدرس

مشهد

موقعیت
شهر
Open
ساعات باز امروز: 08:00 - 21:00
 • دوشنبه

  08:00 - 21:00

 • سه شنبه

  08:00 - 21:00

 • چهارشنبه

  08:00 - 21:00

 • پنجشنبه

  08:00 - 21:00

 • جمعه

  Closed

 • شنبه

  08:00 - 21:00

 • یکشنبه

  08:00 - 21:00

 • زمان محلی 24/06/2021 09:38

ارسال پیام

  شماره های تماس
  • ۰۵۱۳۸۴۷۷۱۱۱ - ۰۵۱۳۸۴۷۷۱۱۲ - ۰۹۱۵۳۰۸۶۳۷۹ - ۰۹۳۶۶۸۶۷۵۱۳

  mood_bad
 • هنوز نظری ثبت نشده.
 • chat
  درج نقد و امتیاز