شرح

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه تجزیه و تحلیل فنی امکانسنجی پروژه جوابی به این سوال است که آیا پروژه از لحاظ فنی قابل اجرا است یا خیر؟ این تجزیه و تحلیل همچنین اساسی برای تخمین هزینههای پروژه است. همچنین تجزیه و تحلیل فنی فرصتی را برای توجه به اثر بدیلهای فنی مختلف روی کارکنان، محیط، ساختار تقاضا، خدمات سرمایهای، حمایت صنایع دیگر، تراز پرداختها و فاکتورهای دیگر، فراهم میآورد. تجزیه و تحلیل میبایست موارد ذیل را شامل گردد: 1 ـ شرح محصول، شامل مشخصات فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به علاوه موارد استفاده محصول. 2 ـ شرح فرآیندهای تولید که به وسیله نمودار جریان فرآیند تولید بدلیلهای مختلف نشان داده میشود، به علاوه تأکید روی یکی از فرآیندهای مورد قبول. 3 ـ تعیین اندازه کارخانه و زمانبندی فعالیتهای تولید، شامل حجم مورد انتظار تولید برای یک دوره زمانی مشخص. 4 ـ انتخاب ماشینآلات و وسایل تولیدی، شامل مشخصات وسایلی که میبایست خریداری شود، مشخصات فروشندگان وسایل تولید، تاریخ تحویل، شرایط پرداخت و یک تجزیه و تحلیل مقایسهای از بدلیلهای مختلف از لحاظ هزینه 5 ـ تعیین محل کارخانه و ارزیابی مطلوبیت محل از لحاظ فاصله با منابع مواد اولیه و بازار فروش برای یک پروژه جدید، این قسمت ممکن است شامل یک مطالعه مقایسهای از بدیلهای مختلف محل باشد که مبین معایب و مزایای هر کدام است . 6 ـ طرحهای استقرار ماشینآلات و تخمین هزینههای هر یک از بدیلها به علاوه مطالعه مقایسهای آنها . 7 ـ بررسی دسترسی به مواد اولیه و مزایا هر یک شامل شرحی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی، مقادیر مورد نیاز، هزینه های جاری و غیرجاری، شرایط پرداخت، محل منابع عرضه وتداوم عرضه. 8 ـ تخمین نیازمندیهای نیروی انسانی شامل نیروهای مستقیم و غیرمستقیم و سرپرستان مورد نیاز برای تولید محصول. 9 ـ تعیین نوع و مقدار ضایعات و شرحی از روش مصرف یا فروش ضایعات و هزینههای آنها . 10 ـ تخمین هزینه تولید کالا

آدرس

تهران

موقعیت
شماره های تماس
 • ۰۹۱۲۱۸۹۹۱۲۹
Open
Open hours today: 08:00 - 21:00
 • Monday

  08:00 - 21:00

 • Tuesday

  08:00 - 21:00

 • Wednesday

  08:00 - 21:00

 • Thursday

  08:00 - 21:00

 • Friday

  Closed

 • Saturday

  08:00 - 21:00

 • Sunday

  08:00 - 21:00

 • 25/06/2022 12:58 local time

دسته بندی
ارسال پیام

 • No comments yet.
 • Add a review